మీ జుట్టుకు నూనె కాదు ఇది రాస్తే ఒత్తుగా నల్లగా మారుతుంది ..

By | September 3, 2020